Všeobecné Obchodní Podmínky

Úvod

 

Vyhledávací systém dostupný na internetové adrese www.networds.cz, provozovaný společností INNET CORP s.r.o., se sídlem Litevská 1174/8, 100 00 Praha 10, IČO: 07751745, e-mail: innetcorp@innetcorp.cz (dále jen „Provozovatel“), je veřejnou databází sloužící k poskytování údajů o podnikatelských subjektech výhradně v rámci jejich podnikatelské činnosti (dále jen „Zákazník“). Provozovatel dále umožňuje v této veřejné databázi Zákazníkům propagovat vlastní služby a produkty, a tím podporovat podnikatelskou činnost Zákazníka.

 

Pravidla vyhledávacího systému www.networds.cz

 

Zákazník má možnost rozšířit své základní údaje v databázi o podrobný popis své činnosti, logo, kategorie, klíčová slova a další údaje.

Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o znovuzprovoznění služeb a jejich bezproblémový chod.

Provozovatel neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů atd.) zveřejňovaných Zákazníky v seznamu firem www.networds.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných v seznamu firem www.networds.cz ani za jednání Zákazníků.

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných v databázi Zákazníkem.

Odkazy v záznamech Zákazníků mohou vést na webové stránky třetích stran.

Zákazník, resp. jakýkoli uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by vedla k poškozování konkurence nebo byla nekalou soutěží.

Zákazník, resp. jakýkoli uživatel se zavazuje vkládat jen pravdivé a věcné informace, nepoužívat vulgarismy a nezneužívat databázi k osobním útokům vůči jiným osobám nebo jinému neetickému jednání.

Zákazník, resp. jakýkoli uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení svého účtu.

 

Informace o poskytovaných službách

 

 V základním režimu má Zákazník možnost o sobě publikovat základní identifikační údaje a veřejně dostupné údaje.

V rozšířeném režimu má Zákazník možnost vyplnit popis své činnosti, poskytovaných služeb a produktů. Dále má možnost doplnit klíčová slova, která charakterizují jeho činnost a zvyšují tak dohledatelnost Zákazníka. Zákazníci v rozšířeném režimu jsou tímto způsobem zvýhodňováni vůči Zákazníkům v základním režimu.

Zákazník může využít službu reference (komentáře), které mu mohou pomoci zvýšit důvěryhodnost jeho podnikání a tím i získat nové klienty.

Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené Zákazníkem, resp. uživatelem.

Jeden autor reference je oprávněn na jednoho podnikatele (firmu) napsat pouze jednu referenci. Pokud podnikatel (firma) pro daného zákazníka realizovala více zakázek, je možné referenci upravit a rozšířit popis a rozsah realizované práce.

Zákazník má právo prostřednictvím Provozovatele údaje o sobě aktualizovat, doplňovat, upravovat či měnit.

 

Cenové ujednání

 

 Záznamy o Zákaznících v základním režimu jsou v seznamu firem www.networds.cz vedeny bezplatně.

Záznamy o Zákaznících v rozšířeném režimu jsou zpoplatněny. Provozovatel bude zobrazovat rozšířený záznam o Zákazníkovi po dobu 12 měsíců, pokud není dohodnuto jinak.

Ceny jednotlivých služeb zajišťovaných Provozovatelem a cenové podmínky jsou s jednotlivými Zákazníky sjednávány individuálně. To však nevylučuje, aby Provozovatel na svých internetových stránkách uváděl orientační informace o cenách poskytovaných služeb.

Veškerá prezentace služeb umístěná na internetových stránkách Provozovatele je informativního charakteru a Provozovatel není povinen se Zákazníkem uzavřít smlouvu o poskytování služeb.

Případné slevy s ceny služby nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Provozovatel se Zákazníkem jinak.

 

 Závěrečná ustanovení

 

Tyto Obchodní podmínky obsahují pouze základní ustanovení a dále se vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník).

Stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se platné ustanovení dle občanského zákoníku.

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do seznamu firem www.networds.cz, tj. databáze, nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Zákazník není oprávněn při využívání seznamu firem www.networds.cz používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící seznam firem www.networds.cz a užívat www.networds.cz nebo její část/i či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

Zákazník přijetím Obchodních podmínek na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Zákazníkem, vč. Obchodních podmínek, je Provozovatelem archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky a smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 21. 12. 2018.